skip to content Pause vedio
KONICA MINOLTA Hong Kong

產品

選擇您所需要的列印系統功能

  • 複印/打印速度(黑白)
  • 複印/打印速度(彩色)
  • 彩色掃描
  • 最大打印分辨率
  • 最大紙張尺寸
  • 傳真